ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
60

• หญิง
57

รวม
117


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
18

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
55

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
16

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
9

• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
12

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
7

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาการบัญชี
9

• แผนกวิชาการตลาด
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
4

• แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
1

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
5

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
16

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
1

• งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
2

• งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
1

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
1

• หัวหน้างานความร่วมมือ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
3

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
1

• งานประกันคุณภาพการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
3

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
1

• งานเทียบโอนประสบการณ์
1

• งานหลักสูตร
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด


นายวิทูร กิจเครือ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัยรัช สกุลเด็น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายกริช เตียนพลกรัง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางขัตติยา เลื่อนแป้น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญนายธนพล เพ็งประเดิม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายสุรชัย ทันสมัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายนิมิตร์ ลินลา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายโกวิทย์ เลื่อนแป้น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสุรพงษ์ ไชยเสนา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวจันทิมา อาจอินทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายนิพนธ์ จ่างวุฒิไกร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางสาวณัฐอริญ บุญมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางณัชชารีย์ เลิศโรจน์ชวกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนายเกษมศักดิ์ เฮงเส็ง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางศศมนต์ สุขวิเศษ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมนายธีรพงษ์ เอี่ยมยัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

นางผะดา อินทรพรหม
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)น.ส.ศิริวรรณ จันทร์เจริญ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)นางนภาเจิด ลินลา
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางฉัตรฤดี ชมภูจักร
หัวหน้างาน งานการเงินนางปริษา วรธนปรัชญา
หัวหน้างาน งานบัญชีนายบุญประเสริฐ บุญชูเชิด
หัวหน้างาน งานพัสดุนายพรณรงค์ ขจรกลิ่น
หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)น.ส.พนารัตน์ สงวนศักดิ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองนางกฤติกา วิสารวงศ์
หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)นายยอดไผ่ ประภากมล
หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)นายทรงรัตน์ ใจรักษ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางธัญทิพย์ ศิรวสุธัญรักษ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)นายวิรัช วิริยาลัย
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นายรังสันต์ อยู่สถิตย์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพการศึกษานางอลิสรา สุขสม
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางจุฑานาฏ สถาพรวจนา
หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)นายทศพร ดวงสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)นางสุวรรณา ดวงสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานหลักสูตรนพดล วิพานิช
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางวรินทร์ธร วงศ์ฉัตรจิรากุล
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

นางสาวอรสา จังหวัดสุข
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสุดใจ ใสใจดี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายวัฒนา ศักดิ์ศศิธร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์อรรถพล พรายมณี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายวิโรจน์ มั่นคง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานสุวิจักขณ์ ดวงแป้น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสงัด บุญมี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายปริญญา วทัญญู
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวอรพรรณ คงมั่น
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางณัฎชยา รักงาม
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)น.ส.ชลธิชา แก้วหนองโพธิ์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงินนางจันทรา โม่มาลา
ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุ

นางสุภาภรณ์ รัตนพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายไพรินทร์ ศรีโมอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายนธี อุ้ยฟัก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวเบญญาดา ชื่นอารมณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวปาริฉัตร ทำทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวมนัสชนก ศิละวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายสมคเน ผึ้งย้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสัญญา บูชาเทียน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายนิพล พวงลำใย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายภานุมาส ยะเครือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายพรชัย ยางทัด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายปริญญา ยาทิพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายมานิตย์ จงจินารี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังกุมุท ตรวจมรคา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังโยธกา ไพสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายปรีดีนันท์ บุญทิม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวเมธาพร บางพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวันเฉลิม ประนอมศิลป์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายทัศพล หาดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวสุรีรัตน์ ดีเมฆ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวสุชาดา ท่านกเอี้ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางนันทิยา วรรณวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวสมาพร เจริญเส็ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวนิภา ตันติพิริยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวปวีณา ยอดนิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมนายธีรินทร์ หอทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม

นายนิวัติชัย ไสยบรรพ์
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายพิน เรืองขันธ์
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายสานันท์ บัวทอง
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายเอื้อน อ้นเชิด
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายสานนท์ หอมชื่น
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางนฤมล ใจอุ่น
ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางกานตนา งามขำ
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน

นางวลัยพร จุฑาทิพย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางศุภวรรณ เฮงเส็ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางอัจฉรียา ทองคง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวนันทิพร บรรดิษฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวเรวดี ศรีเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางสาวประนอม มะลิขาว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายสมนึก ศรีสวาท
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายรัตน์ นิลนก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางบัวลา คล้ายทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายมาโนชน์ ศุภมาศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายวิชัย เอี่ยมละออ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายพงษ์เพชร คำวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางประชุม ศิลปล้า
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายกฤตภพ โฉมงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายวรัญญู เปลี่ยนขำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางจริยา ประยูรมหิศร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)น.ส.ภรณ์ชนก บุญประสพ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)นายวิวัฒน์ จงสัมฤทธิ์ผลดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสุดารัตน์ บุตรงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวกิ่งแก้ว สุติวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)น.ส.เจมจิราห์ พรหมประสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษานางทิชากร ชัยสรรค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางจิตเขษม แก้วกานดา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)นางสาวศิวาพร บัวทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานหลักสูตร

นางภรณ์ทิพย์ เทวา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายวัชรวุฒิ ยะย่าเป้า
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวสุวรรณา หวานแท้
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)

นายชาญณรงค์ แช่มช้อย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายศิริชัย เฮงตระกูล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน